Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là Bệnh viện chuyên khoa loại 1, vừa là cơ sở khám, chữa bệnh gồm 800 giường nội trú và 1000 giường ngoại trú, vừa chỉ đạo công tác phòng chống lao Thành phố Hồ Chí Minh (Trạm Lao tỉnh) và kiểm tra giám sát công tác chống lao miền B2 theo ủy nhiệm của Viện Lao và bệnh phổi Trung ương.

Cấp cứu – Khám chữa bệnh:

– Tiếp nhận tất cả trường hợp cấp cứu tự đến hoặc do các bệnh viện khách tại thành phố và các tỉnh chuyển đến.

– Tất cả những trường hợp mà tuyến dưới không đủ điều kiện chẩn đoán xác định.

– Những trường hợp theo yêu cầu người bệnh và thân  nhân bệnh nhân.

– Tổ chức phát hiện, hướng dẫn điều trị lao ngoại trú tại 22 Quận Huyện tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Khám chẩn đoán phát hiện bệnh lao, những bệnh phổi nghề nghiệp do các cơ quan, xí nghiệp trong và ngoài nước theo yêu cầu.

– Khám bệnh theo yêu cầu của Hội đồng Giám định Y khoa, của Ban Bảo vệ Sức khỏe Thành ủy.

– Khám giám định, xét hồi gia cho các học viên TT 05-06.

Đào tạo cán bộ Y tế:

– Là cơ sở thự c hành để đào tạo cán bộ Y tế bậc: Trung cấp, Đại học và sau Đại học chuyên ngành Lao và Bệnh Phổi. Huấn luyện cán bộ các cấp cho các chương trình. Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.

– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và mạng lưới chống lao tuyến Quận – Huyện.

Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch

Nghiên cứu khoa học:

– Thưc hiện nghiên cứu các đề tài khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng trên các quy mô: cấp cơ sở, cấp bộ, phối hợp nghiên cứu nước ngoài.

– Nghiên cứu dịch tễ học ứng dụng trong công tác chỉ đạo chương trình các bệnh lao lồng ghép với chương trình y tế khác.

Chỉ đạo tuyến dưới:

– Lập kế hoạch tháng, quý, năm để chỉ đạo tổ Lao quận huyện trong công tác phòng chống Lao. Kiểm tra giám sát hoạt động chống Lao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Kiểm tra giám sát chương trình chống lao, chương trình ARL theo hợp đồng ủy quyền của Viện Lao và bênh Phổi Trung ương đối với miền B2.

– Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị Lao và Bệnh Phổi cho các bệnh viện Chuyên khoa tuyến tỉnh và bệnh viện Đa khoa thành phố Hồ Chí Minh có khoa hô hấp.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, sức khỏe chung:

– Đẩy mạnh và phát huy công tác chống lao dưới nhiều hình thức lồng ghép.

Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với KNCV (Hiệp Hội Chống Lao Hoàng Gia Hà Lan), MCNV (Ủy Ban Hợp Tác Y Tế Hà Lan – Việt Nam), các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân ở nước ngoài để tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ trong nghiên cứu, trong kiểm tra giám sát, trong đào tạo cán bộ, phương tiện, thuốc men trang thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước.

Quản ký kinh tế:

– Có biện pháp, kế hoạch sử dụng hiệu quả kinh phí giường bệnh và kinh phí chương trình chống lao.

– Thực hiện nghiêm chỉnh việc thu chi ngân sách theo luật tài chính. Đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí, chống tiêu cực tham ô trong bệnh viện.

– Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế, tổ chức thu viện phí, tổ chức khám bệnh ngoài giờ, tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm tra phát hiện hàng loạt bằng phim theo yêu cầu cơ quan, xí nghiệp.

– Quản lý kinh phí hợp tác nghiên cứu với nước ngoài.